เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ  พูลมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา
นายสิขรินทร์ แสนสุขทวี
นายธีระเดช   นัดหมาย
 รองนายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา
รองนายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา

นายประดิษฐ์สรณ์  บุญศรี นางอารดา  มงคล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาพระยา