เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิลัย   แก่นทองแดง
ประธานสภาเทศบาล
นางพิมพ์ใจ   แสนสุขทวี
รองประธานสภาเทศบาล


นางบุญวิสา  กอนจิต
ดาบตำรวจเชิญ   ศรีพระจันทร์
นายภาณุพงศ์   ยอดเยี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสาคร   อินทร์ประยูร
นายจักรพันธ์   รัตนไชยานนท์
นางการณา   พิมพ์สมพร
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลนางสาวเบญจวรรณ   เย็นสม
จ่าสิบเอกโกศล   เขียมรัมย์
นายจักรราช   รัตนไชยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 
 
นายรวม   วงค์สุนทร
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล