เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมรัก ศรีประมัย
ปลัดเทศบาลตำบลตาพระยานายธรรมนอง พลประสิทธิ์
นางวิรวรรณ จรรยาดี
นายสุภัทรชัย  รัตนดิษฐ์ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
    รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

นางธันยชนก   ตึดสันโดษ
นางมลิวัลย์  พิมพ์สิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา