เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

สำนักปลัด


นายธรรมนอง  พลประสิทธิ์
 นักบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวจรสนนท์  วงศ์วิเศษ
จ่าเอกต่อศักดิ์  ฐิติจรูญศักดิ์
  นายสุเมธ  แสนคำวงษ์
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 นิติกรชำนาญการ


 
นายสรภาส  มะลิซ้อน
 นางณิชาภัทร  แกมอุดม
นางสาวณิชญาลักษณ์  ทรัพย์อุดม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

   
-ว่าง-
จ่าเอกณรงค์ฤทธิ์   แฉ่บาง
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ

  

นางสาวสิริยากร  ศรีพระจันทร์
นางสาววิไลลักษณ์  เยียวรัมย์
 นางสาวธัญญ์วรัตน์  คล้ายสุบรรณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวนิพาดา  ถึกไทย
นายอนุสรณ์   ครัวรัมย์ 
  นายกฤษวุฒิ  สุดประเสริฐ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
   พนักงานขับรถยนต์


 นายแหลม  วังคีรี
นายวิษณุ   กระจ่างมล
นายธนานุกร ผดุงกิจ

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายจุลจิตร  ยินดีรัมย์ นายนรินทร์  วงศ์สุนทร นางสังวาร  บุรมย์
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไป


นางสุภานัน จำเริญศรี นางสาววารีรัตน์  เฟื่องฟู
นางจินตนา  วงศ์สุนทร
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป