เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

กองคลัง


   นางสาวธันยชนก  ตึดสันโดษ 
  นักบริหารงานคลัง
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังนางสาวลำนาด   ทัดสงค์
นางสาวอำพร   ปุกไธสง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 เจ้าพนักงานพัสดุ

     
     

 นางสาวอิสรา สินชัยยา
นางสาวสุขวิษา  เที่ยงตรง
นางสาวสุภาวดี  ศรีสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างทั่วไป
 


นางสาวรุ่งนภา  พรมจันดา
 นายสมนึก  แก้ววิรัช
นางสาวเปรมฤดี   บุญจันทร์ทรง
 พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างทั่วไป
 ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี