เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

กองช่าง


นายสุภัทรชัย  รัตนดิษฐ์
นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 
   นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี  

 นักบริหารงานช่าง
หัวหน้าฝ่ายการออกแบบและแผน
       นายมณเทียร  นามวิชา 
 นายอุทัย  เสนเคน
นางสาวจุฬารัตน์ ส่งเสริม
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 นายสมคิด  สายทอง
นางสาวนิติยา ไวว่อง
คนงานทั่วไป
คนงาน
 
นายวัชรพล  เย็นสม นายสงัด  นราชรัมย์
พนักงานผลิตน้ำปะปา คนงานทั่วไป
 
 
นายโฆษิต  แก่นหงษ์
 
คนงานทั่วไป