เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายใต้

     เมืองน่าอยู่  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

                ๑.๑  แนวทางการพัฒนา การโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดระบบบริการสาธารณะ

                ๑.๒  แนวทางการพัฒนาการบริการประปาให้มีคุณภาพ

                ๑.๓  แนวทางการพัฒนา ถนน  ไฟฟ้า การระบายน้ำ  ระบบการจราจร

                ๑.๔  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองโดยรวม ภายใต้นโยบาย ตาพระยาเมืองน่าอยู่  และเป็น

                      ศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจในเขตพื้นที่

                ๑.๕  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนันทนาการ  สวนสาธารณะ  สนามกีฬา

.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                ๒.๑  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม

                    ศักยภาพของชุมชน

                ๒.๒  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก

                    และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากการค้า

                ๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกชุมชน

.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

                ๓.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม โดยเน้นสังคมแบบอยู่ดีมีสุข

                ๓.๒  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ความปลอดภัยในชีวิต

      และทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

                ๓.๓  แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

                      สามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                ๓.๔  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน  ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ๓.๕  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการออกกำลังกาย

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                ๔.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง

                ๔.๒  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ดูแล ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน

                ๔.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนหลักศาสนาในการดำรงชีวิต เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม

.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร การปกครอง การคลังท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                ๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะและเพิ่ม

                    ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย

                ๕.๒  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชน 

                     มีสุขภาพดีและการป้องกันโรคติดต่อ     

                ๕.๓  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาล แผงลอยให้เป็นตลาดน่าซื้อ

.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

                ๖.๑  แนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

                ๖.๒  แนวทางการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการศึกษาและการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
               
๖.๓  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และเพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาล