เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

นางมลิวัลย์ พิมพ์สิงห์
นักวิชาการปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางพิมธารา  ทองดี

ครู

 นางสำราณ  กรเสนาะ   นายสมพร  กรเสนาะ นางสาวสาวิตรี  วงษ์อำมาตร
 ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวชีรณัฐ  แก้ววิเศษ

 
ผู้ดูแลเด็ก