เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางวิรวรรณ จรรยาดี
นักบริหารงานสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนางสาวกัลษณา  โอมา    
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ชำนาญงาน
   


นายไสน   วงศ์แปลก
นายวีระศักดิ์ ทองจันทร์
นายชูศักดิ์ แซ่ตั้ง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ 


 
       นายสุคนธ์  โยงรัมย์          
นางสาวสุพรรษา  ชัยเสนา

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป