เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา  เรื่อง  แผนอัตรากำลัง  ๓ ปี

ของเทศบาลตำบลตาพระยา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 – 2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564