เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

ประวัติและความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลตาพระยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมเป็นสุขาภิบาลตาพระยา และได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลตาพระยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.8 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา (ไม่ครอบคลุมทั้งหมด) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและกองการประปา