เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

     เมืองอารยธรรมโบราณ สืบสานตำนานตาพระยาน่าอยู่ นำสู่วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนดี

พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)

ภารกิจหลัก 1 การพัฒนาเมืองตาพระยาให้น่าอยู่

ภารกิจหลัก 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและพร้อมกับเพิ่มศักยภาพของเมืองให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ภารกิจหลัก 3 การพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

ภารกิจหลัก 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน เช่น ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลัก 5 การเพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในอนาคต โดยเน้นให้คนคิดเป็นทำเป็น