เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้งและอานาเขต

                  

เทศบาลตำบลตาพระยา  มีอาณาเขต  ดังต่อไปนี้

                       ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแผงฝั่งใต้ เส้นเขตเลียบตามริมคลองแผงฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายทัพไทย ฝั่งตะวันตก

                       ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมเขตวัดตาพระยาด้านเหนือจากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลักเขตชายแดน 35 ฝั่งตะวันออก ตรงทางแนวเชิงคันนาด้านเหนือ

                       ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงเชิงเขาคันนาด้านเหนือ และเลียบตามเชิงเขาคันนาด้านเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนธนะวิถี ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาคันนาด้านเหนือ

                       ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

                      เขตการปกครองเทศบาลตำบลตาพระยา  ได้แบ่งออกเป็น  4   ชุมชน  ดังนี้

                                ชุมชนที่  1               ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ชุมชนที่  2               ชุมชนชัยพฤกษ์พัฒนา

ชุมชนที่  3               ชุมชนแสนรุ่งเรือง

ชุมชนที่  4               ชุมชนทัพยาสามัคคี

                       เทศบาลตำบลตาพระยา  มีเขตติดต่อ  ดังนี้

                                ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1  ตำบลตาพระยา  (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1 ตำบลตาพระยา  (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ  หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา  (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ  หมู่ที่ 2  ตำบลตาพระยา  (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา) 

                    ลักษณะภูมิประเทศ  

            เทศบาลตำบลตาพระยา  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ลานเทไปทางทิศตะวันออกไปสู่ประเทศกัมพูชา  สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำ ในฤดูแล้งมีอากาศร้อนจัด  ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง  ฤดูหนาวอากาศหนาวไม่นาน  การเพาะปลูกของเกษตรกรไม่ได้ผลเท่าที่ควร    

    ลักษณะภูมิอากาศ

                สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งส่งผลให้มีฤดูกาล  3  ฤดู  ได้แก่

                                ฤดูร้อน             เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน

                                ฤดูฝน               เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เดือนตุลาคม

                                ฤดูหนาว           เริมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม

                ในช่วงฤดูฝน  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ความชุ่มชื่นจะถูกพัดมาจากทะเล     อันดามัน และอ่าวไทย  สำหรับช่วงฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อุณหภูมิในพื้นที่ค่อนข้างต่ำ  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  ประมาณ  39.8  องศาเซลเซียส  และเฉลี่ยต่ำสุด  14.5  องศาเซลเซียส 

      ข้อมูลประชาการ

                เทศบาลตำบลตาพระยา  มีประชากร    เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551   รวมทั้งสิ้น  2,907  คน   แยกเป็น  ชาย  1,449  คน  หญิง  1,458  คน  จำนวนครัวเรือน  878  ครัวเรือน  จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   รวม  2,128  คน  แยกเป็น  ชาย  1,072  คน  หญิง  1,056  คน  ความหนาแน่นของประชากร  1,038  คนต่อตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่รับผิดชอบ  2.8  ตารางกิโลเมตร