เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

                ด้านเศรษฐกิจ    ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ 45  ทำนาร้อยละ 20 รับจ้างร้อยละ 10  ข้าราชการร้อยละ 20  และอื่น ๆ   ร้อยละ   5   รายได้ของประชากรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

                การพาณิชย์    ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขนาดเล็กเป็นของตัวเอง โดยมีร้านค้าของชำ 36 ร้าน  จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม 15 ร้าน  ร้านเสื้อผ้า 8 ร้าน  เสริมสวย 4 ร้าน  ตัดผม 5 ร้าน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและซ่อมแซม 5 ร้าน  จำหน่ายวิทยุโทรทัศน์ 3 ร้าน  สถานพยาบาล 2 แห่ง  ซ่อมจักรยานยนต์ 3 ร้าน  ธนาคาร     2 แห่ง  ร้านซ่อมจักรยาน 2 ร้าน  ขายยา 2 ร้าน  ขายปุ๋ยเมล็ดพันธ์พืช  4 ร้าน

ด้านการเมืองและการบริหาร    ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา ให้ความสนใจทางการเมืองปานกลาง คือ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกเทศบาล ร้อยละ 70.65 และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ร้อยละ 70.50    เมื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 1 เมษายน 2550 ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เทศบาลตำบลตาพระยา มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชุมชนยังมีลักษณะเป็นชนบท ขณะเดียวกันในชุมชนมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนมากขึ้น มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาการระบายน้ำ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

                         ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลตาพระยายังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่สำคัญเนื่องจากดั้งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีต้นไม้ที่มีคุณค่าและอุดมสมบูรณ์ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป บ้านเมืองเจริญขึ้น ได้ตั้งเป็นชุมชน หมู่บ้านขึ้น ปัจจุบันทางราชการได้มีนโยบายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระดมเงินงบประมาณ ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป