เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม

                       ด้านการศึกษา

                                       จำนวนโรงเรียน สถานศึกษา    5     แห่ง

                                                1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยา

                                                2. โรงเรียนอนุบาลตาพระยา

                                                3. โรงเรียนตาพระยา

                                                4.  โรงเรียนศรีตาพระยา  (เอกชน)

                                                5.  โรงเรียนปริยัติธรรม (วัดตาพระยา)

                               ด้านศาสนา

                                       จำนวนวัด                 2              แห่ง

                                                1.  วัดตาพระยา

                                                2.  วัดเขาพรหมสุวรรณ

                                      จำนวนเมรุเผาศพ                     1              แห่ง   (วัดตาพระยา)

                      จำนวนโบสถ์ (ศาสนาคริสต์)    1              แห่ง

                              ด้านการสาธารณสุข

                                       โรงพยาบาลตาพระยา                             1              แห่ง  (ขนาด  30  เตียง)

                                       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1              แห่ง

                                       สถานพยาบาล                                        3              แห่ง

                                       ร้านขายยา                                              2              แห่ง

                               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                      สถานีตำรวจภูธรอำเภอตาพระยา

                                      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

                                      อาสารักษาดินแดนอำเภอตาพระยา

                                      ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลตาพระยา