เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

      

                     

                         การคมนาคมขนส่ง  เทศบาลตำบลตาพระยา มีถนนเส้นทางหลักของกรมทางหลวงแผ่นดิน  สายธนะวิถี (สายอรัญประเทศ - ตาพระยา) ช่วงกิโลเมตรที่ 49 - 50 ตัดผ่าน และมีถนนของเทศบาลเชื่อมสายหลัก และถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลตำบลตาพระยามีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนเส้นทางหลักเกือบทุกๆ เส้นทาง ทั้งการขยายเขตไฟฟ้า การซ่อมแซมทำให้ครัวเรือนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเทศบาลได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ในการขยายเขตการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ราษฎรได้รับบริการอย่างทั่วถึง

         ด้านสังคม    สภาพความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเทศบาล มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ยังมีลักษณะของสังคมชนบทอยู่โดยยึดตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้