เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ...
  ปิดปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา
  ประเพณีแซนโฎนตา 2564
  เยี่ยมตลาดคลองถมตาพระยาวันอาทิตย์
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2553
Updated 22 SEP 2020
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลตาพระยา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง