เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]29
2 บทนำ [ 1 ก.ย. 2563 ]26
3 บทสรุปผู้บริหาร [ 1 ก.ย. 2563 ]33
4 สารบัญ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
5 บทที่ 1 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
6 บทที่ 2 [ 1 ก.ย. 2563 ]25
7 บทที่ 3 [ 1 ก.ย. 2563 ]26
8 บทที่ 4 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
9 บทที่ 5 [ 1 ก.ย. 2563 ]27
10 เอกสารความพึงพอใจประจำปี 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]75
11 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]70
12 การสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลตาบลตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 30 ส.ค. 2562 ]71
13 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร [ 30 ส.ค. 2562 ]72
14 สารบัญ [ 30 ส.ค. 2562 ]69
15 บทที่ 1 บทนำ [ 30 ส.ค. 2562 ]71
16 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง [ 30 ส.ค. 2562 ]75
17 บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย [ 30 ส.ค. 2562 ]73
18 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล [ 30 ส.ค. 2562 ]72
19 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ [ 30 ส.ค. 2562 ]70
20 บรรณานุกรม [ 30 ส.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2